Lệ phí mới áp dụng từ 16.11.2018

 

Lệ phí mới cho quy trình Etudes en France là 3.000.000 đồng, áp dụng từ 16.11.2018

Xem cách nộp lệ phí hồ sơ tại đây