Tại Pháp, Nhà nước là bên chi trả cho toàn bộ các chi phí đào tạo tại các trường công lập (trung bình từ 10.000 € đến 14.000 € một sinh viên một năm).

Học phí năm học 2015-2016 tại các trường công lập được quy định như sau :

  • 184 € đối với sinh viên theo học trình độ Cử nhân
  • 256 € đối với sinh viên theo học trình độ Thạc sĩ
  • 391 € đối với sinh viên theo học trình độ Tiến sĩ
  • 610 € đối với sinh viên theo học các trường Đào tạo kĩ sư

Học phí tại các trường tư, đặc biệt là tại các trường thương mại cao hơn một cách đáng kể (khoảng từ 4 000 đến 30 000 € một năm).

Ngoài ra, sinh viên sẽ phải đóng thêm một số khoản cho các dịch vụ nhất định.
Phí ghi danh vào các trường tư, đặc biệt là tại các trường thương mại cũng cao hơn một cách đáng kể (khoảng từ 1 500 đến 15 000 € một năm).

Để có thêm thông tin về chi phí dành cho cuộc sống tại Pháp, mời xem mục «Sống tại Pháp/Chuẩn bị cho chuyến du học/Đánh giá ngân sách du học».