Các khả năng có thể làm khi không được cấp thị thực > Vietnam

Các khả năng có thể làm khi không được cấp thị thực

 
Người xin thị thực có quyền khiếu nại trong trường hợp thị thực bị từ chối.

Khả năng khiếu nại trong trường hợp thị thực ngắn hạn bị từ chối

Kể từ ngày 5 tháng tư năm 2011, mọi quyết định từ chối cấp thị thực đều phải được giải thích rõ lý do.

Cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia liên quan cần nêu rõ các điều kiện làm cơ sở cho việc khiếu nại cũng như quy trình thực hiện.

Khả năng khiến nại trong trường hợp thị thực dài hạn bị từ chối

Người bị từ chối cấp thị thực trước hết có thể khiếu nại lên cơ quan đã từ chối cấp thị thực (yêu cầu cơ quan này xem xét lại quyết định của mình) hoặc khiến nại lên cơ quan cấp cao hơn (yêu cầu cơ quan này xem xét lại việc từ chối thị thực) ; trên thực tế, việc khiếu nại lên cấp cao hơn do Phòng thị thực của Bộ Nhập cư chịu trách nhiệm xử lý.

Từ ngày 1 tháng tư năm 2010, mọi khiếu kiện liên quan tới việc cấp thị thực đều do Tòa án hành chính Nantes chịu trách nhiệm thụ lý.