Chăm sóc y tế > Vietnam
 
Hệ thống y tế của Pháp nổi tiếng là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới.

Ở Pháp có hệ thống y tế phục vụ cho sinh viên, nhất là trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Bảo hiểm xã hội sinh viên và bảo hiểm tương hỗ

Bảo hiểm y tế ở Pháp nằm trong Hệ thống Bảo hiểm xã hội và có chất lượng rất tốt : giúp chi trả một phần các chi phí y tế cho sinh viên có đóng góp cơ bản với mức là 213 euro năm 2015. Đóng góp bảo hiểm được thực hiện tại cơ sở đào tạo khi làm thủ tục đăng kí hành chính. Bảo hiểm này là bắt buộc đối với sinh viên không mang quốc tịch châu Âu.

Mức chi trả trung bình của bảo hiểm xã hội là 60% chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh hệ thống bảo hiểm bắt buộc, có các hình thức bảo hiểm tương hỗ sinh viên, giúp chi trả bổ sung một phần cho đến toàn bộ phí khám chữa bệnh.

Có hai hình thức bảo hiểm tương hỗ sinh viên :

  • LMDE (Bảo hiểm tương hỗ sinh viên)
  • L’USEM, nhóm 10 loại bảo hiểm tương hỗ sinh viên cấp vùng.

Để được hưởng bảo hiểm xã hội « sinh viên », sinh viên phải dưới 28 tuổi và đă đăng kí vào một cơ sở đào tạo đại học được cấp phép trong thời gian ít nhất là 4 tháng. Sinh viên được phép duy trì các dịch vụ bảo hiểm bệnh tật, thai sản trong một thời gian tối đa là bốn tháng, tính từ ngày không đạt đủ các điều kiện trên nhất là sau khi vượt quá giới hạn tuổi 28 hoặc sau khi kết thúc khóa học và trước khi làm việc. Việc xin duy trì quyền hưởng dịch vụ bảo hiểm y tế phải được chính sinh viên đề nghị và trình lên Quĩ bảo hiểm y tế cấp một nơi sinh viên lưu trú (C.P.A.M).

Đối với mọi sinh viên khác (thời gian học dưới 4 tháng, sinh viên trong một cơ sở đào tạo không được cấp phép), sinh viên cần mua bảo hiểm y tế cá nhân tự nguyện của một công ty bảo hiểm tư nhân. Ở Pháp, phí bảo hiểm loại này vào khoảng từ 150 đến 550 euro một năm.

Tùy theo một số điều kiện cụ thể, những sinh viên trên 28 tuổi cũng có thể được hưởng chế độ "Bảo hiểm y tế phổ cập" (CMU).