DELF, DALF và TEF cũng cho phép bạn đánh giá trình độ ngôn ngữ của mình.

Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp (TEF) là bài kiểm tra kĩ năng tiếng Pháp của người sử dụng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris.

Để có thêm thông tin, mời truy cập : http://www.fda.ccip.fr/tef

Người đạt từ 14/20 điểm trở lên trong bài thi TEF trong vòng hai năm sau khi đạt được kết quả này được miễn thi TCF trong khuôn khổ tiến trình Campus France.

Bằng DELF và bằng DALF là hai loại bằng chính thức do Bộ Giáo dục quốc gia Pháp cấp để xác nhận trình độ tiếng Pháp của các thí sinh nước ngoài và người Pháp có gốc tại một quốc gia không phải là nước Pháp ngữ và chưa có bằng trung học hoặc đại học của Pháp.

Để có thêm thông tin, mời truy cập : http://www.ciep.fr/delfdalf/

Người có bằng DELF B2, DALF C1 hoặc DALF C2 được miễn thi TCF trong khuôn khổ tiến trình Campus France