"Học tập ở Pháp để có cơ hội để tiếp cận với nền công nghệ mới, cách tư duy mới"