Mai et Linh, "Chính sách phúc lợi của chính phủ Pháp dành cho sinh viên nước ngoài rất tốt"