"Tôi học nhân học ở Pháp để nghiên cứu về Việt Nam"