"Các giáo viên Pháp rất vui tính. Họ cũng rất nhiệt tình" > Vietnam

"Các giáo viên Pháp rất vui tính. Họ cũng rất nhiệt tình"