Nguyên, Giảng viên hóa học : "Chính phủ Pháp hỗ trợ rất nhiều cho giáo dục"