Trình : "Mình không chọn nước Pháp mà nước Pháp đã chọn mình" > Vietnam

Trình : "Mình không chọn nước Pháp mà nước Pháp đã chọn mình"