Cổng thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Pháp.  Tin tức ngoại giao và thông tin thực tiễn.