CNOUS - Trung tâm Phục vụ sự nghiệp đại học và trường học quốc gia

 

CNOUS có nhiệm vụ tạo thuận lợi cho cuộc sống của sinh viên trong các lĩnh vực : nhà ăn, nhà ở, học bổng, hoạt động văn hóa và xã hội, hội nhập quốc tế ...