Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học

 

Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học (CPU) nhóm các trường có cùng lợi ích : các trường đại học và trường đại học công nghệ, Trường Bách khoa Quốc gia, Trường Đại học sư phạm, Viện Khoa học ứng dụng quốc gia và Các trường lớn.