Mạng lưới các trường nghệ thuật do cơ quan CampusFrance điều phối : Hãy tìm các trường nghệ thuật của mạng lưới CampusArt và các chương trình đào tạo. Hãy làm thủ tục ghi danh trên mạng !