Giới thiệu về Cơ quan Đại học Pháp ngữ ; thông tin và thời sự pháp ngữ.