Trung tâm Đại học Pháp có các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam ở trình độ Cử nhân và Thạc sĩ.