IDECAF, Viện Trao đổi văn hóa với Pháp, là trung tâm Pháp lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh; Viện họat động trong khuôn khổ hợp tác với Lãnh sự quán Pháp trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa và pháp ngữ. Văn phòng CampusFrance TP Hồ Chí Minh có trụ sở tại đây.