Quy trình đăng ký vào các chương trình đào tạo khác ngoài DAP (Hors DAP) > Vietnam

Quy trình đăng ký vào các chương trình đào tạo khác ngoài DAP (Hors DAP)

 
Quy trình đăng ký vào các chương trình đào tạo khác ngoài DAP (Hors - DAP)

Các chương trình khác ngoài DAP gồm :

 • CPGE (dự tuyển theo quy trình APB)
 • BTS (dự tuyển theo quy trình APB)
 • DUT
 • Bachelor
 • Licence 1 tại trường Université de Catholique
 • Cử nhân năm 2
 • Cử nhân năm 3
 • Thạc sĩ
 • Tiến sĩ (sau khi đã nhận được tiếp nhận của trường Tiến sĩ)
 • Trường Kĩ sư
 • Trường Thương mại, trường chuyên ngành
 • Grande Ecole