Đăng kí vào một chương trình đào tạo kiến trúc của Nhà nước : bậc 1 DEEA, bậc 2 DEA, bậc 3 : HMONP, phải tuân theo một qui trình tuyển sinh quốc tế dành cho mọi sinh viên nước ngoài có tên là Qui trình DAP jaune

Qui trình DAP jaune cho phép thí sinh nước ngoài đăng kí dự tuyển vào hai trường kiến trúc Pháp. Qui trình này tuân theo một lịch trình quốc tế do Bộ Đại học và Bộ văn hóa qui định hàng năm.

Quy trình DAP Jaune liên quan tới DEEA, DEA hoặc HMONP, bạn cần thực hiện như sau :

Từ 1/12 : khai hồ sơ Etudes en France

Thí sinh muốn theo học trường kiến trúc tại Pháp phải tạo và khai một hồ sơ điện tử Etudes en France, lựa chọn 2 trường ENSA và xếp theo thứ tự ưu tiên.

Trước 22/1 : Trình hồ sơ cho Campus France

Hồ sơ phải được hoàn tất và trình cho Campus France trước ngày 22/1. Sau khi trình hồ sơ, bạn sẽ không sửa đổi được nữa.

Từ tháng 10 đến tháng 2 : dự thi TCF-DAP

TCF-DAP được thiết kế đặc biệt để đánh giá trình độ ngôn ngữ của thí sinh trong khuôn khổ qui trình DAP. Kì thi được tổ chức hàng tháng từ tháng 10 đến tháng 2.

Thí sinh có bằng tú tài song ngữ, bằng DELF B2, bằng DALF C1 hoặc C2 được miễn TCF-DAP.

Trước ngày 15 tháng 3 : thực hiện phỏng vấn Campus France 

Phỏng vấn Campus France là bước chính của qui trình DAP bởi nó cho phép chuyển hồ sơ của thí sinh đến các trường kiến trúc mà thí sinh đã lựa chọn.

Qui trình DAP loại bỏ việc gửi hồ sơ giấy : Có nghĩa là hồ sơ của thí sinh được chuyển đến các trường kiến trúc qua mạng.

LƯU Ý : một thí sinh đã học đại học ở Việt Nam cần nộp một hồ sơ có kèm theo tác phẩm cá nhân Portfolio (15 trang có đóng bìa trên khổ giấy A4) cùng lúc với phỏng vấn, và phỏng vấn phải được thực hiện trước ngày 1/3. Campus France sẽ chuyển hồ sơ đến trường kiến trúc nguyện vọng một qua đường bưu điện.

Học sinh chưa học đại học không cần phải nộp tác phẩm cá nhân.

Tháng 4-5 : trả lời của các trường

Hồ sơ của thí sinh được gửi lần lượt đến các trường kiến trúc theo thứ tự đã chọn.

Trường thứ nhất sẽ trả lời vào trước 16 tháng 4. Nếu từ chối, trường đó sẽ chuyển hồ sơ sang trường nguyện vọng hai.

Trường thứ hai trả lời vào trước 16 tháng 5.

Từ tháng 6-7-8 : nộp hồ sơ xin thị thực

Khi được một trường trả lời trên hồ sơ Etudes en France, bạn có thể khẳng định lựa chọn chính thức và thực hiện hồ sơ yêu cầu thị thực.