Sinh viên nhận học bổng 911 để trở thành giảng viên - nhà nghiên cứu của USTH

 
Các giảng viên - nhà nghiên cứu tương lai của USTH có thể làm nghiên cứu sinh tại Pháp và nhận học bổng 911.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hàng năm được nhận khoảng 40 học bổng 911 để đào tạo lấy bằng tiến sĩ các nhà khoa học tương lai của mình tại Pháp.

Chi tiết về chương trình cũng như phương thức ứng cử (hạn nộp hồ sơ 28/02/2014) có thể tham khảo (bằng tiếng anh và tiếng việt) tại đây.

Danh sách các chủ đề luận án tiến sĩ của USTH có tại đây.

Qui trình

Các sinh viên nhận học bổng 911 là giảng viên - nhà nghiên cứu tương lai của USTH được nhận học bổng an sinh xã hội của Đại sứ quán Pháp được miễn phỏng vấn Campus France và bài thi TCF. Các sinh viên này phải tạo hồ sơ điện tử Campus France và liên lạc với Campus France để xác nhận được miễn phỏng vấn và TCF. Hồ sơ quá trình học tập sẽ được kiếm tra vào thời điểm đó. Mọi thông tin về qui trình Campus France với đối tượng này có thể tham khảo tại đây.

Để được hướng dẫn điền hồ sơ Campus France, xin mời tham khảo hướng dẫn qui trình trên mạng.

Phần "mes démarches" của hồ sơ sẽ được điền vào thời  điểm xác nhận diện miễn PV và TCF với Campus France.