Tôi có thể tìm kiếm thông tin về học bổng tại trang điện tử của Campus France Việt Nam ? > Vietnam

Tôi có thể tìm kiếm thông tin về học bổng tại trang điện tử của Campus France Việt Nam ?

 

Trang điện tử của Campus France Việt Nam cung cấp một số thông tin về các chương trình học bổng trong phần « Học tập tại Pháp ». Một công cụ tìm kiếm học bổng được đặt tại trang một hoặc tại đây : http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html?cid=262&siteroot=http://www.vietnam.campusfrance.org/fr#.

Nếu bạn tìm kiếm thông tin về các chương trình học bổng của ĐSQ Pháp, bạn có thể liên lạc với bộ phận học bổng theo địa chỉ : bureaudesbourses@gmail.com. Với học bổng Eiffel, bạn có thể tìm kiếm thông tin tại trang điện tử http://www.campusfrance.org/fr/eiffel.