Tôi muốn tìm kiếm các chương trình đào tạo và các trường tại Pháp, tôi có thể thấy ở trang điện tử của Campus France Việt Nam ? > Vietnam

Tôi muốn tìm kiếm các chương trình đào tạo và các trường tại Pháp, tôi có thể thấy ở trang điện tử của Campus France Việt Nam ?

 

Đúng vậy. Trang điện tử của Campus France Việt Nam hướng dẫn bạn tìm hiểu hệ thống giảng dạy ĐH Pháp : các loại trường, các loại bằng cấp, các chương trình đào tạo … Để có thông tin chi tiết, hãy tham khảo mục « Học tập tại Pháp » và  « Tư liệu ».