Mục Tư liệu để làm gì ? > Vietnam
 

Mục Tư liệu trên trang điện tử của Campus France Việt Nam là một nguồn thông tin vô cùng phong phú về học tập tại Pháp, về các trường, các lĩnh vực đào tạo, các chương trình học bổng … Mọi thông tin được cập nhật thông qua các phiếu thông tin và tài liệu in ấn. Phần lớn tài liệu được thực hiện bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.