Tôi đã được một trường bên Pháp tiếp nhận, tôi có phải thực hiện qui trình Campus France không ?

 

Có. Được một trường tiếp nhận không có nghĩa là bạn được miễn qui trình Campus France.

Hơn nữa, nếu trường đã tiếp nhận bạn có kết nối với Campus France, trường đó phải lên nhận bạn trên hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam.