Tôi có được phép đăng ký phỏng vấn Campus France một lần nữa ? > Vietnam

Tôi có được phép đăng ký phỏng vấn Campus France một lần nữa ?

 

Mỗi kế hoạch học tập chỉ nên đăng ký phỏng vấn một lần. Phỏng vấn không phải một kỳ thi mà bạn có thể thi lại để lấy điểm tốt hơn. Phỏng vấn chỉ giúp cán bộ CF hiểu hơn hồ sơ và kế hoạch học tập của bạn. Nếu hồ sơ của bạn hoặc kế hoạch của bạn không có gì thay đổi, việc phỏng vấn lại chẳng để làm gì.

Nếu hồ sơ hoặc kế hoạch của bạn có những yếu tố mới (tiến bộ vượt bậc về  tiếng Pháp, thêm chương trình đào tạo trong một lĩnh vực khác …) bạn có thể liên lạc với Campus France Việt Nam để tìm hiểu khả năng phỏng vấn lại hay không.