Lệ phí TCF là 2.500.000VND bao gồm các bài thi bắt buộc (nghe hiểu, đọc hiểu, ngữ phép) và bài viết.