Tôi đã thi TCF, bao giờ tôi sẽ biết kết quả ? > Vietnam

Tôi đã thi TCF, bao giờ tôi sẽ biết kết quả ?

 

Bài thi TCF được chấm bởi CIEP, cơ quan chuyên trách của Pháp. Sau khi các bạn thi tại VN, các bài thi được gửi đến Paris. Phải tính khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày CIEP nhận được bài thi để chấm thi. Như vậy, hãy chờ khoảng 1 tháng trước khi có chứng chỉ TCF. Kết quả điện tử thường có trước chứng chỉ (từ 2 đến 3 tuần sau ngày thi), đặc biệt với các kỳ thi TCF DAP hoặc các kỳ thi có ít thí sinh.

Chúng tôi thông báo điểm tới thí sinh ngay khi có thông qua trang điện tử Campus France Việt Nam và trang Facebook. Các bạn đừng mất thời gian điện thoại đến Campus France Việt Nam để biết kết quả : vì không phải Campus France Việt Nam chấm thi nên chúng tôi không thể trả lời chừng nào CIEP chưa gửi kết quả.