Tôi có thể xem điểm TCF như thế nào ? > Vietnam
 

Điểm TCF của bạn được ghi nhận trực tiếp trên hồ sơ CF. Chứng chỉ bạn có thể đến lấy tại văn phòng Campus France Việt Nam nơi bạn đã thi.