Điểm TCF của tôi không tốt, tôi có thể xóa nó khỏi hồ sơ Campus France Việt Nam ? > Vietnam

Điểm TCF của tôi không tốt, tôi có thể xóa nó khỏi hồ sơ Campus France Việt Nam ?

 

Kết quả TCF không được xóa khỏi hồ sơ CF của bạn. Nếu bạn thi TCF nhiều lần, trong hồ sơ của bạn sẽ có nhiều điểm TCF. Điểm TCF của những lần sau không thể thay thế điểm của những lần thi trước.