Hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể điền hồ sơ và vào hồ sơ của mình từ bất kỳ máy tính nào có nối mạng.