Tôi không mở được hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam tôi phải làm sao ? > Vietnam

Tôi không mở được hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam tôi phải làm sao ?

 

Nếu bạn đã từng có hồ sơ điện tử, tất nhiên là bạn không thể tạo thêm được hồ sơ mới.

Việc tạo hồ sơ điện tử không thành công thường vì sinh viên tạo mật khẩu chưa đủ độ an toàn. Hãy kiểm tra xem mật khẩu của bạn đã tôn trọng qui định (ít nhất 8 ký tự trong đó có cả chữ hoa và chữ thường, số và ký tự đặc biệt) chưa nhé.

Nếu bạn liên tục gặp khó khăn, hãy liên lạc với Campus France Việt Nam.