Tôi có thể có nhiều hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam?

 

Không. Mỗi sinh viên chỉ có một hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam. Những hồ sơ khác của cùng một sinh viên sẽ bị xóa bỏ.