Để có thông tin cụ thể về phí xin thị thực du học Pháp, hãy liên hệ với bộ phận thị thực : http://www.ambafrance-vn.org/ ou http://www.consulfrance-hcm.org/.