Tôi có thể được miễn một số khoản phí nào đó chăng ?

 

Một số trường hợp được miễn. Hãy tham khảo chi tiết tại đây : http://www.vietnam.campusfrance.org/fr/page/les-cas-de-dispenses-du-tcf-et-dentretiens-campus-france