21/03/2013
Thi Score IAE-MESSAGE và vào học một trường Đại học quản lý!

Kì thi Score IAE-MESSAGE đánh giá năng lực của thí trong bốn lĩnh vực cơ bản của các nhà quản lý tương lai, không tính đến kiến thức đã đạt được về kinh tế và quản lý. Kì thi là tiêu chí đánh giá hồ sơ dự tuyển và một chương trình đào tạo đại học về quản lý.

Năm 2013, một kì thi Score IAE-MESSAGE được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ngày 21/03/2013, từ 17h00 đến 20h00.  

Hạn chót đăng ký : 28/02/2013

Điểm bài thi có thể được yêu cầu khi đăng ký vào cử nhân năm thứ 3 hoặc thạc sĩ (năm nhất hoặc năm hai).

Đề thi gồm một lọat câu hỏi mà thí sinh phải trả lời trong một khoảng thời gian giới hạn. Đề thi gồm 3 bài thi bằng tiếng Pháp và một bài thi bằng tiếng Anh. Đối với một số chương trình đào tạo, điểm bài thi tiếng Anh không yêu cầu (xem chi tiết từng chương trình).

Đăng ký

Để có thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo trang dành cho từng trung tâm thi Score IAE-Message :

- Hà Nội : Hãy nhấp chuột

- TP. Hồ Chí Minh : Hãy nhấp chuột

Hãy tham khảo thêm thông tin về đăng ký thi SCORE IAE-MESSAGE

Các bài thi

Bài thi Score IAE-MESSAGE gm 3h.Môn thi Notation Nature des interrogations
Văn hóa chung 100 điểm 50 câu hỏi trắc nghiệm
Đọc hiểu và diễn đạt viết tiếng Pháp 100 điểm 50 câu hỏi trắc nghiệm
Suy luận lô gích và suy luận số 100 điểm 20 câu hỏi trắc nghiệm
Đọc hiểu và diễn đạt viết bằng tiếng Anh 100 điểm 50 câu hỏi trắc nghiệm

Bài thi văn hóa chung

Bài thi đánh giá mức độ hiểu biết của thí sinh về văn hóa chung và kiến thức về thời sự trong 12-24 tháng vừa qua, ở mức độ rộng, trong lĩnh vực chính trị, văn hóa quốc tế, kinh tế. Thí sinh phải chứng tỏ khả năng theo dõi thời sự và phân tích thông qua việc đọc báo hàng ngày. Bài thi không đánh giá kỹ năng kỹ thuật nhưng là để đánh giá mức độ hiểu biết và tò mò của thí sinh.

Bài thì có dạng câu hỏi trắc nghiệm (QCM). Thời gian làm bài khuyến cáo là 45 phút.

Bài thi đọc hiểu và diễn đạt viết bằng tiếng Pháp

Bài thi này gồm hai phần.

Phần thứ nhất (Diễn đạt, 35 câu hỏi) đánh giá khả năng diễn đạt của thí sinh bằng sự làm chủ về diễn đạt viết tiếng Pháp. Câu hỏi trắc nghiệm về chính tả, ngữ pháp, chia động từ, từ vựng và diễn đạt lại hoặc sửa một câu.

Phần thứ hai (Đọc hiểu, 15 câu hỏi) đánh giá khả năng của thí sinh về hiểu và phân tích một bài khóa có liên quan đến đời sống kinh tế hay một tình huống quyết định trong quản lý, và liên quan đến khả năng làm chủ các khái niệm và từ vựng liên quan.

Bài thi có dạng một bào khóa với một số câu hỏi trắc nghiệm (QCM). Thời gian làm bài khuyến cáo là 45 phút.

Bài thi về suy luận lô gích và suy luận số

Năm chủ đề liên quan đến bài thi này.

Thống kê. Bài toán đặt ra gắn liền với các tính toán cơ bản về thống kê, tính trung bình, trung bình của tập hợp giá trị, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, luật phân bố xác suất rời rạc, luật phân bố bình thường ... (statistiques, moyenne, médiane, écart-type, variance, covariance, loi de Poisson, loi Normale …)

Suy luận số.  Bài toán đặt ra có yêu cầu suy nghĩ và nhiều bước lập luận để giải.

Lô gích. Bài toán đặt ra gắn liền với kiểm tra lô gích : chuỗi lô gích (số hoặc chữ), câu hỏi tự tham chiếu, một lọat các giả thuyết trong đó có một giả thuyết sai …

Sắc suất. Bài toán đặt ra xung quan tính toán sắc suất, kiểm đếm, xác suất có điều kiện, tập hợp ... (calculs de probabilité, de dénombrements, de probabilité conditionnelle, d'ensemble…)

Phương trình. Bài tập tính toán (đạo hàm, tích hợp, phát triển -  giảm, tích phân, identités remarquables/dérivée, intégrale, développement - réduction, factorisation, identités remarquables) về các phương trình đơn giản (đa thức, hàm mũ, phép lượng giác).

Bài thi có dạng câu hỏi trắc nghiệm (QCM). Thời gian làm bài khuyến cáo là 45 phút. Không được sử dụng máy tính.

Bài đọc hiểu và diễn đạt viết bằng tiếng Anh.

Bài thi này gồm hai phần. Phần một (Diễn đạt, 35 câu hỏi) đánh giá khả năng làm chủ diễn đạt viết bằng tiếng Anh. Phần hai  (đọc hiểu, 15 câu hỏi) đánh giá khả năng hiểu và phân tích một bài khóa về đời sống kinh tế hay một tình huống quyết định trong quản lý, và khả năng làm chủ các khái niệm và từ vựng liên quan. Bài thi có dạng câu hỏi trắc nghiệm (QCM). Thời gian làm bài khuyến cáo là 45 phút.

Để có thêm thông tin chi tiết, hãy xem trang web Site Internet du Score IAE-MESSAGE.