Xác nhận thị thực sinh viên dài hạn có giá trị tương đương thẻ lưu trú VLS TS

Xác nhận thị thực sinh viên dài hạn có giá trị tương đương thẻ lưu trú VLS TS