"Pháp là một đất nước lý tưởng để nghiên cứu về kinh tế và tài chính"