Quyên : "Phải có kế hoạch chuẩn bị từ trước đó 1 năm"