Thảo : "Tôi chọn học Thạc sĩ nghề tại Pháp để có cơ hội thực tập trong một doanh nghiệp Pháp"