Trình : "Mình không chọn nước Pháp mà nước Pháp đã chọn mình"