Phú : "Nước Pháp đứng về kiến trúc qui hoạch là cái nôi cho các văn hóa về kiến trúc"