Ninh : "Những người đi học ở Pháp như mình có một nền tảng kiến thức có thể chuyển đổi sang hệ thống Anh, Mĩ"