Quy trình đăng ký vào các chương trình đào tạo khác ngoài DAP (Hors DAP)