Tôi đã chọn ở trong khu cư xá đại học để được nói tiếng Pháp thường xuyên hơn với các sinh viên khác.