Sinh viên nhận học bổng 911 để trở thành giảng viên - nhà nghiên cứu của USTH