Đăng kí tham dự Ngày hội “Bienvenue en France !” 2017