Hành trình học tập của tôi ở trường đại học kĩ thuật SUPELEC