Cục Nhập cảnh Pháp (OFII) > Vietnam
 

Văn phòng đón tiếp làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài khi đến Pháp