CIEP - Trung tâm nghiên cứu sư phạm quốc tế > Vietnam
 

CIEP là cơ quan công lập nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục Quốc gia. CIEP chủ yếu tổ chức các kì thi TCF và DELF/DALF.